3:56

Ўтмишдаги хатоликлардан ўрганиш

MP3

Ассалому алайкум џадрли биродарлар. Бугун хам сизлар билан ортга назар ташлаб, ўтмишдаги хатоларни тузатиш ва улардан кераклича хулосалар чиџариш хаџида сухбатлашамиз. БУнинг учун эса бир нечта џадамларни џўйишимиз керак бўлади.

Биз Муџаддас Каломга џараб Худо одамларининг хаётлари, камчиликлари ва муваффаџиятларини кўришимиз мумкин. Ундан ташџари ўз аждодларимизнинг хаётидан хам кераклича хулоса чиџаришимиз мумкин. Филлипликларга 3 боб 13 оятда хаворий Павлус шундай дейди: « Биродарлар, мен ўзимни муродимга етишганман деб ўйласамда, фаџат бир нарсанигина ўйлайман, орџамда џолганларни унутиб, олдимдагиларга кўз тикаман.” Бу билан у бутун ўтмишингни унутиб, фаџат олдинга џара, хеч џачон ўтган нарсаларни эслама, деётгани йўџ. У орџамда џолганларни, деганида бизнинг эски табиатимизнинг одатлари ва џилмишлари хаџида гапирган. ШУндай џилсаккина хаџиџатдан МАсихга эргаша оламиз.

Бизнинг ўтмишимизга соћлом назар ташласак, у биз учун энг катта сабоџ мактаби бўла олади. Џилган хатоларимиздан ўрганган холда олдиндаги хаётимизни Худованднинг улућворлиги учун ишлатишимиз мумкин. Езекиэл китоби 18 боб 14-31 оятларни ўџисак, отасининг џилмишларидан ўзига тўћри хулоса чиџарган ўћилни кўрамиз. Бу оятларда ёзилишича ўћил тўрт босџични босиб ўтган: биринчиси, у отасининг џилмишларини кўрди. Кўрди сўзи иброний тилида, ra’ah ўрганди, билиб олди, тушунди, маъноларини беради. Иккинчиси эса у отаси џилган ишларни џилмасликка џарор џилди. Учинчидан эса ўзидаги ёмон ишлардан воз кечди. Тўртинчидан эса янги юрак ва янги рухга эга бўлди. Балки булар айтишгагина осон, деётгандирсиз. Жуда тўћри айтасиз булар айтишгагина осон. Бунинг учун хам џаттиџ мехнат џилиш керак бўлади. Џаттиџ ва астойдил џилинган мехнатнинг ортида ажойиб натижа ётади.

Биз ўтмишдаги хатолардан тўћри хулоса џилишимиз учун ўтмишга соћлом назар ташлашимиз керак. Иккинчидан эса душманнинг ёлћонларидан кўра , хаџиџатни устун џўйишимиз керак. Юџорида айтганимиздек агар ота-оналаримиз гунох џилишган бўлса, бу буни биз хам џилишимиз керак дегани эмас. Одатда фарзандлар ота-онадан ўрнак олишади. Бироџ солих фарзанд ота-онасининг гунохини такрорламайди. Уларнинг йўлидан юрмайди. Бундай пайтда ота-онани џилган ишлари учун лаънатлаш мумкин эмас. ЧУнки Худованд Ўз амрида бизга ота-онани хурмат џилишни буюрган. Бундай пайтда биз фаџат ХУдовандга џарашимиз, ота-онамизда ишлаётган шайтоннинг гапларидан кўра Худованднинг хаџиџатини устун џўйишимиз керак бўлади. Бизни севадиган зот орџалигина

хар џандай гунохни енгишимиз мумкин. Биз ўтмишдан сабоџ олишимиз керак деяпмиз, бироџ ўтмишга назар ташлаш оћриџли бўлишини биламан.

Бироџ сабоџ олиш учун сиз оћриџларни юракда саџлаш билан ўша воџеаларга соћлом нигох ташлаш фарџини билишингиз керак бўлади. Буни ўрганиш анчагина ваџтни талаб этади. Ўтмишдаги хатоларни тузатиш учун хозиргина айтганимизда уларга соћлом нигох ташлашни ўрганишимиз зарур. Ундан ташџари Худованднинг ёрдамларини худди ёрдамчи џурувчи каби ишлатишимиз керак. Исроил халџи џулликдан џайтиб келганида, Худованд уларга Џуддус деворларини џайта џуришни буюргани эсингиздами? Худди шунга ўхшаб ўтмишдаги хатоларингизни тузатишингизни хохлайди. Нега ортга џарашимиз керак деб ўйларсиз? Агар биз ортимизда џилган гунохларимизни тузатсак, олдига џадам ташлашимиз ва ХУдованд билан яџин муносабатда бўлишимиз учун яхши имконият бўлади. Бир нарсани аниџ биламиз. Худованд биз билан яџин муносабатда бўлишни хохлайди ва буни бизлардан талаб этади. Биз ўтмишимизни ўзгартира олмаймиз, бироџ ўтмишда џилган хатоларимизни тузатишимиз мумкин. Бунинг учун биз ўтмишга соћлом назар ташлаймиз ва уни бундан буён џандай харакат џилиш хаџида џарор џиламиз. Сиз бунга розимисиз?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top