4:02

Ёруғлик бўлсин дедим

MP3

Хонадонингизга ва џалбингизга тинчлик келсин Худованднинг севимли фарзандлари. Ќар биримизнинг хаётимиз учун Худода ажойиб режа бор. У бизни танлаган кунидан бошлаб бу режасини амалга ошириш учун ишлаяпти. Худога яџин бўлиш, Уни яхшироџ билиш, ќар бир кунингиз учун иродасини билиш учун У билан ќар куни мулоџотда бўлиш керак. Худовандга ваџт ажратиш ќар бир кунимизнинг кўнгилдагидай ўтишини таъминлайди. Биз бугун сизлар билан ХУдованд каломи орџали шахсан сизга нима демоџчи эканини ќаџида сўзлаймиз. Биз Муџаддас Каломни ўџиймиз-у, ундаги шахсан ўзимизга тегишли гапларни пайџамай ўтиб кетамиз. Каломи орџали Яратувчимиз бизга нима демоџчи эканини сезмаймиз. Бироџ бугун мана шу хатони тўћрилашга џарор џилдик. Сизлар билан шахсан ХУдованд сизга нима демоџчи эканини кўрамиз.

“Борлиџ У орџали бор бўлган, Усиз ќеч нарса бор бўлган эмас. Неки бор бўлган бўлса, У орџали бор бўлган. Унда ќаёт бор эди, Ќаёт башариятнинг нури эди.” Бу оятлар Юќанно 1 бобда ёзилган. Азалда Худованд ер ва осмонни яратишидан олдин ёрућликни яратган эди. Ибтидодаги ўша оятлар орџали Худованд сизга нима демоџчи эканини эшитинг: «Азиз севикли фарзандим, Мен биринчи марта гапирганимда ер ќали шаклсиз ва бўм-бўш эди. Ќамма жойни џоронћулик ўраб олганди, Менинг руќим эса сувлар устида парвоз этарди. Ёрућлик бўлсин деб гапирганимда Исо оћзимдан чиџди. У юрагимдаги хохишларни вужудга келтирди. Мен Нур бўлганим учун нурни яратдим ва џоронћуликдан ажратдим. Мен яратган нарсаларимга џараганимда уларнинг яхши эканини кўрдим ва “яхши” дедим. Айнан онгимдаги нарсалар мавжуд бўлди. Исо Менинг Каломим Мен хоќлаган ва кўриб џувонган нарсаларни пайдо џилди. Ќали дунёни яратмасимдан олдиоџ У Мен билан бирга эди. Мен ќеч нарсани Усиз яратганим йўџ. Мен Худоман ва У Менинг бир џисмим.

Унда ќаёт бор эди ва мана шу ќаёт инсониятнинг нури бўлди. Мен Ўз Нуримни дунёнинг руќий џоронћулигига юбордим. Мен Каломим орџали дунёни яратдим. Ва бу Калом мен яратган инсоният орасида яшаш учун инсон џиёфасига кирди. Инсон зоти Мени билиши учун У дунёга нур олиб келди. У Менинг кимлигимни билдириш ва фарзандларимга маџсадимни кўрсатиш учун келди. Сен Менинг фарзандимсан. Чунки сен Исога имон келтирдинг. Мен сенинг ќаётингда “нур бўлсин” дедим. Ќаётингда џоронћилик ичидан ёрућлик порласин , дедим. Исонинг нури сенинг руќий џоронћулигинг ичига кириб борди. Энди эса Мен сенинг Отангман. Мен сени севаман. Сен Менинг нурда юришинг учун сени ўтмишингдаги џоронћуликдан сени чиџариб олдим. Мен сенга нима учун Исони жўнатганимни билдирмоџчиман. У сенга Менинг кимлигимни ва сени џанчалик севишимни кўрсатади. Сен у ќаџида џанча кўп билсанг, унинг нури џалбингда кўпроџ ёритади.

Сен эса У орџали џилган ишларимни, сен учун џилган ишларимни кўпроџ тушуниб борасан. Мени таниб билишда ўсасан. Менинг Каломимдаги бу оятни унутма: “Сен бир ваџтлар зулмат эдинг, энди эса РАббингга тегиб, нур бўлдинг. Аќли нур бўлиб яшагин”.” Азизлар Худованд билан бирга ваџт ўтказиш сизларга ёџдими? Унинг сиз учун аталган гапларини диџџат билан тингладингиз деб умид џиламиз. Чунки Ибтидо китобининг биринчи бобини сиз ёддан билиб олгансиз. Бироџ У айнан сиз учун ёзилган. Худованд айнан сизнинг ќаётингизга нур олиб келиш учун, сизни ўзи билан яџинлаштириш учун дунёни яратди. Каломини ер юзига юборди. Ўзи айтганидай агар сиз Раббимиз Исони кўпроџ билиб оласангиз, Унинг нури џалбингизни, бутун борлићингизни ёритади. Ќаётингиз гуллаб яшнайди. Шунинг учун ќар куни У билан бирга ваџт ўтказишни канда џилманг. Худованднинг баракалари ќаётингизга ёћилишини истасангиз ва Унинг сиз учун џилган режаларини билмоџчи бўлсангиз, доимо У билан бирга ваџт ўтказинг. Унинг ќар бир кунингиз учун режасини билиб олинг. Уни билишингизда ћайрат ва донолик тилаймиз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top