3:57

Худонинг Каломи

MP3

“Худонинг Каломи жонли ва таъсирли…” Ибронийларга 4:12

Ассалому алайкум џадрли биродарлар. Бугун яна сизлар билан Худованднинг сиз ва биз учун айтадиган гапларини тинглаймиз. Худованднинг ишларини, Унинг баъзи каломларни ўзимизнинг инсоний онгимиз ва аџлимиз билан тушуна олмаймиз. Биз доимо у ёки бу хилдаги саволлар гирдобида џоламиз. Худованднинг айтган сўзларини тахлил џилиш ёки тушунмаган нарсаларимизга жавоб излаш билан банд бўламиз. Бироџ мен сизга шуни айтай, буларнинг бари бекорчи нарсалар. Бундай изланишлар, бошџотиришлар бизни Худовандга олиб бормайди. Унинг йўлидан чалћитади холос. Тушунмаганларингизни Худованддан сўранг. У сизга жавоб беради. Ќамма саволларингизни ХУдовандга ташланг. Сиз џиладиган иш Унинг каломига ишониш ва бўйсунишдир.

Албатта ќар биримиз Муџаддас Каломни Бер неча бор ўџиб чиџџанмиз. Бироџ шу каломлар орџали Худованд айнан сизга нима демоџчи эканини яџџон англаганмисиз? Унинг каломи ќаџида фикрингиз џандай? Унинг ќаётингиз учун џандай аќамияти бор. Бугун айнан шулар ќаџида Худованд бизга сўзлайди. Марќамат тингланг.

“Азиз фарзандим, сенинг атрофингни ўраб турган табиатни Мен Каломим орџали яратганман. Энди эса сен атрофингга џараб Каломим џудрати џанчлик буюк эканини тасаввур џил. Худди ўша бутун дунёни яратган Калом инсон џиёфасига кирди. Исо МАсиќнинг ќукмронлик билан гапиришига ќеч ажабланмасанг ќам бўлади. У Ўз сўзларини Руќ ва ќаёт деган эди. Унинг ќасталарни шифолашига, жинга чалинганларни жинлардан озод џилишига ќайрон бўлма. Каломимни ўџигансан. Унда ўша ишларни Исо фаџатгина буйруџ оќангидаги сўзлари билан џилган.

Исо БАйтлахмда чаџалоџ бўлиб тућилганида дунёга келди, деб ўйлама. У азалданоџ Менда эди. Ўша пайтларда У Менинг оћзимдан чиџадиган Калом эди. Мен берган Муџаддас Китобдаги Калом Исо эканини тушунишингни истайман. Мен У орџали Эски Аќд давридаги пайћамбарларга гапирганман. Мен Исонинг инсоний кўриниши орџали гапирганман. Ќаворийларнинг мактубларида Муџаддас Руќ орџали гапирганман. БУтун Муџаддас Китобда ќаџиџатим намоён бўлган. Унда Менинг ќукмронлигим бор. “ЌАр бир муџаддас ёзув илоќий илќом билан ёзилган бўлиб, таълим бериш, далолат џилиш, тузатиш, солиќлик йўлида тарбия бериш учун фойдалидир. Шу йўсин Худонинг џули комил ва ќар џандай яхши ишга џобил бўлади.”Мен ўзим ќаџимдаги ќаџиџатни ошкор џилдим ва халџимдан џонунларимга амал џилишни ва пайћамбарларимга џулоџ солишни талаб этдим. Мен ўзим ќаџимдаги ќаџиџатни ва Ўћлим орџали бўладиган Шохлик нимадан иборат эканини ошкор этдим.

Мен Муџаддас Руќимнинг ишлаш усулини ќаворийлар орџали фарзандларимга кўрсатдим. Севимли фарзандим, сенинг мана шу очиџликлардан хурсанд бўлишингни истайман. Менинг Каломимга бефарџ бўлма. Уни хурмат џил. Менинг ќукмронлигимни эъзозлар. Менинг Каломимга ишон ва ундаги хаџиџат сени озод џилади. Бу менинг сенга берадиган ваъдамдир. Сен ќаётда менга ишончсизлик билан яшашингни истамайман. Шундай ишончсизлик билан ќаётингнинг руќий саќросида џийналиб џоласан. Аксинча Менинг олдимга кел. Менга ишон. Мен эса сенга абадий ќаётбахш сувни бераман. Сени ям-яшил яйловларда олиб юраман. Оџар сувлар бўйига ўтџазилган дарахт каби бўлурсан. Мен билан бирга бўлсанг. Мевасини ваџтида тугадиган, Эгасига фаџат хурсандчилик келтирадиган фарзанд бўласан.” Џадрли биродарлар Худованднинг Каломини диџџат билан тингладингизми? Ўзингиз учун муќим ва унутилмас сабоџларни олган бўлсангиз биз бундан фаџатгина хурсанд бўламиз. Биз мумкин џадар сизларнинг руќий хаётингиз гуллаб яшнаши учун хизмат џиламиз. Биродар, сиз Худованд ќаџида билишни истасангиз, www.najot.com сайтимизга кириб кўринг. Бу сизга ёџади.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top