3:44

Янги шароб

MP3

“Сен эса яхши шаробни шу пайтгача саџлабсан-ку!” Юќанно 2:10

Ассалому алайкум џадрли биродарлар. Соћ-омонмисиз? Ќаётингиз џандай кетяпти? Муаммоларингизга, сизни ўйлантирадиган нарсаларга ечим топа олдингизми? Бу џўлингиздан келмаяптими? Бундан сиџилманг. Ахир Нажоткоримиз Исо бор-ку! Унинг џандайлигини биласиз. Ердаги хизмати давомида џанчадан-џанча мўъжизалар џилгани ќаџида ўџигансиз. Бунга ишонасиз ќам. ШУндай экан нега муаммоларимизга ечим топишни Унга џўйиб бермаймиз?! Исонинг дастлабки мўъжизаси ёдингиздами? Бу парчани ўџиганингизда воџеаларни кўз олдингизга келтириб ўџинг-да. Исо тўйга таклиф этилган эди. Тўйхонада шароб тугаб џолгани учун Исо уй эгасига ёрдам беришга џарор џилди. Яхшиси шу воџеани Худовандимизнинг ўзидан эшитайлик. Бу воџеа ќаџида У нима деркин?!

“Дилбандим, бу парчани кўп марталаб ўџигансан, бироџ ќеч ўйлаб кўрганмисан, нега Исо сувни шаробга айландирди? У тўй эгасига шунчаки ёрдам бермоџчи бўлдими? Йўџ, бу воџеа катта аќамиятга эга. Исо нима џилмасин, џилган ишининг замирида чуџур маъно ётади. Џонун худди тугаб џоладиган шаробга ўхшайди. Џонун ўзи яхши эди, бироџ бундан хам яхшироџ нарса бор эди. Џонун халџимдан нимани талаб џилишимни кўрсатарди. Бироџ бунда Менинг иродамни бажариш учун џудрат йўџ эди. Џонун солиќликка ундарди, аммо ќеч ким солиќ бўла олмасди. Исонинг келиши билан янги шаробнинг ваџти ќам келди. У инсониятга џонун эмас, ќаёт бериш учун келди. У халџимни солиќ џилиш ва Менинг иродамни бажаришлари учун џудрат бериш учун келди. Бу янги шаробни татиб кўрганлар унинг эскисидан џанчалик даражада фарџ џилишини билиб оладилар. Исо Масиќ абадий ќаётнинг янги шаробини биринчи бўлиб эски шаробни биладиганларга берди.

У џонун остида яшайдиганлар учун келди. У абадий ќаётнинг текин совћа эканини, бунинг учун фаџат улардан ишонч талаб этилишини маълум џилди. Кимда-ким Исога ишонса, у яќудийми, бошџа халџларданми самода Мен тайёрлаган никоќ базмининг иштирокчисига айланади. Аммо афсуслик жуда кўп одамлар фаџат Исо бериши мумкин бўлган ќаётни рад этадилар. Атрофимиздаги кўпгина инсонлар ўзларининг диний одатлари билан яшашади. Бироџ улар янги шаробни татиб кўрсалар, ќаётларида Мен билан мулоџотда бўла оладилар. Борди-ю улар имонга келиб, янги шаробдан татиб кўрганларида эса нега шу пайтгача энг яхши шароб яшириб келинганига ќайрон бўладилар. Исо уларга ќаёт бериш учун келган бир пайтда нега улар диний одатлар ва амаллар билан яшашлари керак?! Янги шаробни эски меш тутиб туролмайди. Худди шунга ўхшаб эски одатлар ќам Рухимнинг ќузурида яроџсиз бўлиб џолади.

Чунки Менинг Руќим џудрат билан ќаракат џилганида, одамлар ќаётини остин-устун џилиб юборади. Севимли фарзандим. Мухаббатимнинг янги шаробидан тўйиб-тўйиб ич. Мен берадиган янги ќаётнинг ќамма манбаалари сенники. Мен оддийгина сувни шаробга айлантирганим каби сеникига ўхшаш оддий ќаётларни янги шаробга айлантираман. Мен сени янги ижод џилиб яратдим. Ёдингда бўлсин, одамлар янги шаробни татиб кўрсалар ва, ќаётингда менинг ќузуримни билсалар бунинг наџадар бошџача эканини дарров англайдилар. Бундай одамлар бахтлидир.”

Џадрдон биродарлар, янги шароб ќаџида бундан янги маълумотни биринчи марта эшитиб турган бўлсангиз керак. Буж уда ажойиб ваџт бўлди. Ќар куни Худованднинг биз учун айтадиган сўзларини эшитиш џандай яхши! Агар бизлани тинглаб борсангиз Худовандимизнинг сиз учун кейинги сўзлари џандай бўлишини билиб оласиз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top