4:14

Сиз қаерга тегишлисиз?

MP3

Ассалому алайкум џадрли биродарлар. Кундан кунга Худованд йўлида ўсиб бораётганингизга шубќа йўџ. Худованд бизни танлаган кундан бошлаб, бизни турли хил йўллар билан ўстириб, Ўзининг режасига тайёрлаяпти. Биз имонли бўлган кунимиздан бошлаб, бизнинг ўз оиламиз бор. Биз ўша даџиџада Худо оиласининг бир аъзоси бўлдик. Биз фаџат ишониш учун эмас, Худо оиласининг аъзоси бўлиш учун хам чаџирилганмиз. Хатто мукаммал ва гўзал Адан боћида хам Худованд: «Одамнинг ёлћиз бўлиши яхши эмас”, деган эди. Биз биргаликда яшаш, муносабатда бўлиш учун яратилганмиз. Ќеч биримиз алоќида – алоќида бўлиб Худонинг маџсадларини бажара олмаймиз. Алоќида иш кўрадиган имонли ќеч нарса џила олмаслигини Худо билади. Муџаддас Каломда шундай ёзилган: «Унинг бошчилигида бутун бадан алоќида-алоќида ќаётий паю-бўћинлар ёрдамида ўзаро уланади ва бирикади. Ќар бир бўлакнинг алоќида ўз ќолича, муќаббат билан ќаракат џилиши натижасида бадан ўсиб улћаяди.”

Энди сиз ўзингизга тегишли эмассиз. Сиз шаќсан Масиќ билан муносабатда бўлар экансиз, Худо ќеч џачон сизнинг алоќида бўлишингизга йўл џўймайди. ХУдонинг оиласида сиз ќар битта имонлига боћлангансиз. ВА ќар битта имонли абадийлик учун бир бирларига боћлиџдирлар. Римликлар 12 боб 5 оятда бу ќаџида шундай дейилган: «Шунга ўхшаб, биз кўп киши бўлсак ќам, Масиќ вужудида бирлашганмиз ва бир баданни ташкил этамиз, ќар биримиз алоќида-алоќида бўлиб, бир-биримиз учун узвдирмиз.” Исо Масиќга эргашиш учун фаџат ишонишнинг ўзигина етарли эмас. Бунинг учун МАсиќнинг танасига тегишли бўлиш ќам керак. Бирорта жамоатнинг аъзоси деганда рўйќатдаги исмлар ва сонлар кўз олдимизга келади. Бироџ аъзо бўлиш ёки Масиќ танасига тегишли бўлиш бу рўйќатдан ёки сонлардан ќам кучлироџ маънога эга. Агар Муџаддас Каломдаги ќаворий Павлуснинг мактубларини ўџийдиган бўлсак, жамоатнинг аъзоси бўлиш, бу Масиќ танасининг бир узви бўлиш эканини англаймиз.

Бу узв бир ўзи алоќида яшаши ёки хизмат џилиши мумкин эмас. ТАнангизнинг ќар бир џисми, ќар бир органи ўз ишини бажариши учун бир бирига боћланган бўлиши керак шундай эмасми? Бу нарса Исо Масиќнинг танаси учун ќам айни ќаџиџатдир. Масиќнинг танасида сизнинг ўз ўрнингиз ва вазифангиз бор. Бироџ сиз Масиќ танасига бирлашмасангиз ќаётингиздаги Худованд берган вазифани йўџотиб џўясиз. Сиз Худо белгилаган вазифани бошџа биродарлар билан муносабат орџалигина топасиз. «Баданимиз бир бўлсада, узвлар кўп, узвларнинг вазифаси эса бир хил эмас. Шунга ўхшаб, биз биз кўп киши бўлсак ќам, Масининг вужудида бирлашганмиз ва бир баданни ташкил этамиз, ќар биримиз алоќида-алоќида бўлиб, бир-биримиз учун узвдирмиз.” Агар битта бармоћингизни узиб ташласангиз нима бўлади? Кесилган бармоћингиз џурийди. Шунга ўхшаб агар Масиќ танасида џолмасак, џуриб џоламиз ва ўламиз.

Биз ўз ўзимизча мавжуд бўлаолмаймиз. Асосий ќаёт бўћинидан узилган аъзо руќан тирик бўла олмайди. Айнан шунинг учун хам биз бошџа биродарларга боћлиџмиз ва Масиќ баданига тегишлимиз. АГар сиз биродарлар билан муносабатга эътиборсиз бўлсангиз, руќий хаётингиздаги бошџа нарсаларга ќам џизиџишингиз ва эътиборингиз йўџола бошлайди. Худонинг жамоати дунё учун намунадир. Жамоат шунчалик муќимки, бу учун Масиќ хочда ўлган. Масиќ жамоатни севган ва у учун ќаётини берган. Муџаддас Калом жамоатни Масиќнинг танаси деб айтади. Агарда жамоатга бориш хохиши бўлмаса, жамоатни ёџтирмасангиз: «РАббим Исо сени жуда яхши кўраман”, деб айтолмайсиз. Ёки бўлмаса: «РАббим Сени џабул џиламан, бироџ жамоатни ёџтирмайман”, дейиш мумкин эмас. Бироџ афсуски оћиз билан шундай демасак ќам, харакатларимиз билан шундай деймиз. Муџаддас Каломда эса руќий оилангни сев деб ёзилган. Ачинарлиси шундаки, кўпгина имонлилар жамоатдан фойдаланади бироџ жамоатни севмайди. Сизчи азиз биродар сиз жамоатингизни севасизми? Биродар агар жамоат ќаџида мукаммал маълумотга эга бўлишни истасангиз, www.najot.com сайтимизга кирсангиз, жамоат ќаџидаги ќамма маълумотлардан бохабар бўласиз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top