4:19

Исроил халқи ўз устига қандай лаънатларни айтган эди?

MP3

Ассалому алайкум џадрли биродарлар. Биз сизлар билан ўтган сухбатимизда Исроил халџи ваъда џилинган фароћат диёрига киришдан олдин Худо буюрганидай, ўз устиларига баракат ва лаънатни олиб киришлари керак эди. Мусо лаънатлаш ва баракалаш учун махсус одамларни танлаган эди. Биз хозир Исроил халџига айтилган ўн иккита лаънатни кўриб чиџамиз: « Левийлар баланд овоз чиџариб, бутун Исроил халџига шундай дедилар: “Кимки ўйма ёки џуйма бутни ясаса, Худонинг олдида маразлик џилса, санъаткор ижодини ясаса, ва яширин жойда џўйса лаънати бўлсин”. Шунда хамма одамлар «Омин” дедилар.” Бутун Исроил халџи ўзларининг устига лаънат ўџидилар. Агар улар бутпарастликда џатнашсалар, сохта худоларга сажда џилсалар, ёки оккултик нарсалар билан шућуллансалар, бу лаънатлар уларнинг устига келар эди. Шундай џилиб бутпарастликда џатнашиш, сохта худоларга сажда џилиш ва оккултик нарсалар билан шућулланиш одамларнинг хаётида лаънат борлигининг биринчи ва асосий сабаби бўлади.

Чиџиш китоби 20:3 оятда Худо шундай дейди: «Мен сизларнинг Раббингиз Худоман, сизда Мендан ташџари бошџа хеч џандай ўйма бутни ясаманг.” Яна У шуни џўшиб айтиб џўяди: « Агар шундай џилсангиз, Мен келгуси учта авлодни хам жазолайман. Мен нафаџат сизларни балки кейинги учта авлодни хам жазолаб жавобгарликка тортаман.” Менимча, шу масалани кўриб чиџџанимиздан кейин, хозир сиз хаётингизда курашиб келаётган нарса сизнинг бувангиз, бувингиз ёки бошџа аждодларингиздан, хаттоки бобокалонларингиздан келганини тушунган бўлсангиз керак. Кўриб турибсизки, муаммони аниџлаш ва белгилаш жуда мухимдир. Биз лаънатнинг биринчи сабабини кўриб чиџдик. Бу Худонинг ўзидан келган лаънат эди. Чунки Худога џарши иш џилган хар бир киши Худо лаънатининг остида бўлади. Бироџ лаънатнинг бошџа сабаблари хам бор. Џонунлар китобида лаънатларнинг бошџа сабаблари хам келтирилган. Иккинчи сабаби бу ота-онани хурмат џилмаслик.

“Эр фарзандлар, ота-онангизга итоат џилинглар, чунки бу РАббимизга маъџулдир. Бу хаџидаги илохий буйруџ Худо ваъда џўшиб берган биринчи буйруџдир, чунончи: “Ота-онангни хурмат џил, токи барака топиб, ер юзида узоџ умр кўргайсан.”” Ота-онани хурмат џилиш жуда хам мухим масала. Шубхасиз, бу сухбатимизни тинглаётганлар џачонлардир ота-онасига нотўћри муносабатда бўлгани учун хаётларида муаммоларга дуч келаётган бўлишлари мумкин. Эсингизда бўлсин барака тилайдиган биринчи амр Ота-онани хурмат џилиш бўлади. Агар атрофга џараб фикрлайдиган бўлсак, хаётида ота-онасини хурмат џилмаган кейин эса яхши хаёт кечирган одамни кўрмаймиз. Ота онани хурмат џилмаслик ўша захотиёџ кишини лаънат учун очиџ џилиб џўяди. Шу нарса эсингизда бўлсин, ота-онангиз билан баъзи нарсалардан бошџа-бошџа фикрда бўлсангиз хам, уларни хурмат џилишингиз мумкин. Сиз улар билан айрим масалаларда норози бўлишингиз мумкин, лекин барибир уларни хурмат џилишингиз керак. Ота-онани шундай йўл билан хурмат џилиш, шу амрни берган Худони хурмат џилиш деганидир.

Ота-онага тўћри муносабатда бўлиш орџали хар џандай кишининг хаётида Худонинг баракатига эшик очилади. Сиз имонли бўлганингиз учун ота-онангиз билан муносабатингизни тўћриламай, Худонинг мархамати ва баракатига эришаман деб ўйласангиз янглишасиз. Џачон ота-онангиз билан муносабатингизни тўћрилайсиз, ундан кейингина Худонинг баракатига эришасиз. Яна лаънатнинг келишига сабаблардан бири бу ноџонуний ёки нотабиий жинсий муносабатдир. Нотабиий жинсий муносабатнинг хар џандай тури лаънатга олиб келади. Жинсий бузуџликка берилган ёки турмушдан ташџарида зино џилган барча кишилар Худо лаънатининг остида бўладилар. Худонинг йўлидан узоџлашиш ва шайтон худудига бир џадам хам инсон хаётининг тубдан ўзгариб кетишига сабаб бўлади. Бундан ташџари Худонинг баракатидан махрум бўлиб, инсон ўинини лаънат учун очиџ џилиб џўясиз. Азизлар лаънатлар ва баракатлар хаџидаги мавзуни кейинги сухбатларимизда хам давом эттирамиз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top