4:07

Ожиз ва ёрдамга мухтожларга адолатсизлик кўрсатиш

MP3

Ассалому алайкум џадрли биродарлар. Сизлар билан бир неча сафардан буён лаънатлар ва баракатлар хаџида сухбатлашяпмиз. Ўтган сафар сизлар билан киши џандай холатларда ўз хаётини лаънатга очиџ џилиб џўйиши мумкин бўлган холатларнинг бир иккитасини кўриб чиџдик. Бугун ўшандай холатларнинг яна бири хаџида сухбатлашамиз. Џонунлар китобидаги рўйхатда ёзилган хатти харакатларнинг кейинги тури бу џийнаш ва адолатсизликдир, айниџса ожиз ва ёрдамга мухтожларга нисбатан адолатсизлик џилиш. Хозирги замонда бундай хатти-харакатга кўплаб мисоллар топиш мумкин. Лекин шуларнинг хаммасидан хам кўпроџ она ўзининг хохиши билан хали тућилмаган хомилани олиб ташлаши холатлари кўп учрайди. Бу холат онани Худонинг лаънатига дучор џилади. Онсининг џорнида бўлган хомиладай яна хам ёрдамга мухтож ва ўзини химоя џилишга џодир бўлмаган кимса бормикан?! Кимдир шундай савол берган эди: «Оналар ўзларининг фарзандларини ўлдирадиган жамиятнинг џандайдир умиди бормикан?”

Худонинг абортга муносабатига теминларнинг ўзгариши хеч хам таъсир џилмайди. Худо абортни оддий џилиб – «џотиллик” деб атайди. Хамда шунга нисбатан керакли бўлган жазони беради. Бугунги кунда, бутун дунё бўйлаб бир авлоддан кейинги авлодга џараб, миллионлаб одамлар хаётлари абортдан кейин келадиган лаънат орџали халокатга учрамоџда. Америкалик хиндулар Џўшма Штатлардаги оџ уйни лаънатлаганликлари очиџ ойдин далилдир. Америка хукумати америкалик хиндулар билан бўлган сулхларни кўп марталаб бузишарди. Шунинг учун хам улар лаънат ўџишган. Менга ишонишингиз мумкин, хиндулар џандай џилиб лаънат ўџишни жуда яхши билишган. Шунинг учун 1860 йиллардан то 1980 йилгача бўлган даврда хар бир сайланган призидент ўзининг ишхонасида ўлиб џолган. Сиз бу хаџида бир мунча маълумотга эга бўлсангиз керак.

Бу ходисанинг сабаби икки нарсага бориб таџалади: америкалик хиндуларга нисбатан Америка хукуматининг бевафолиги ва 1860 йилда сайланган призиденд Авраам Линколн Оџ уйда хотинига рухлар билан бўладиган сеансларнинг ўтказишига рухсат бергани. Кейинчалик унинг хотини рухий касаллар шифохонасига тушиб џолади.

Демак шу орџали биз лаънатлар нафаџат алохида шахсларга балки бутун миллатга, мамлакатга таъсир џилиши мумкин. Бу нарса 1989 йилда сайланган президент Рейган билан хам содир бўлиши мумкин эди. У президентлик ишини эндигина бошлаганида, унинг хаётига суиџасд џилишган ва ўша лаънат унга ўзининг таъсирини кўрсата бошлаётгандай эди. Лекин, у президент бўлиш учун џасамёд џилишидан бир оз олдин, имонлилар гурухи катта йићилиш џилиб, ибодат џилиб уни ўша лаънатдан озод џилишган. Ўшанда имонлилар нафаџат ўша сайланган президентни балки келажакда бўладиган хар бир президентларни хам лаънатнинг таъсиридан озод џилишган.

Лаънатнинг яна бир тури хаџида гаплашсак. Ундан олдин бир саволимга жавоб Беринг. Сиз Худога умид боћлайсизми ёки ўзингизгами? Еремиё китобида Худованд шундай дейди: «Худованд шундай дейди: «Одамга умид боћлаган ёки башарий танани џудратим, деб хисоблаган, хамда Худодан џалби йироџлашган одам лаънатидир””. Кейин эса лаънатнинг ўзи ёзилган: «У сахродаги бута каби бўлар, яхшилик келишини кўрмасдан, чўлнинг иссиџ жойларида шўр ерда ва хеч ким йўџ жойда ўрнашади”. Бу ёзилган нарсалар лаънат остида бўлган одамнинг ифодасидир. Бундай лаънатнинг сабаби нима? Одамга умид боћлаш ва башарий танани џудратиб деб билиш, хамда џалбнинг Худодан узоџлашиши бундай лаънатга сабаб бўлади. Менимча мана шу лаънат жуда кўп масихий жамоатлари устида бўлса керак. Чунки улар Худо иноятини татиб кўрганлар. Унинг инояти орџали баракали бўлиш нималигини биладилар. Улар Худонинг йўлидан ўз йўлларига оћишиб кетиб, Худо баракатидан махрум бўлиб џолганлар. Бирор нарсани ўћрилаш ёки ёлћон ваъда бериш хам лаънатга сабаб бўлади. Худонинг номи билан ёлћон џасам ичиш лаънатга олиб келади.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top