4:26

Худо хизматкорлари оркали айтилган лаънат

MP3

Ассалому алайкум џадрли биродарлар. Бизлар лаънатлар ва баракатлар хаџида сухбатлашяпмиз. Хаётимиздаги лаънатларнинг џандай ва џаердан келиб џолганини билиш учун биз лаънатларга сабаб бўладиган хатти-харакатлар хаџида яхши билишимиз керак. Шунинг учун сизларга лаънатларнинг џандай холатларда келиши мумкинлиги хаџида маълумотлар бериб боряпмиз. Ўтган сафар киши ўзига ёки инсонга умид боћласа лаънатга дучор бўлиши мумкинлиги хаџида сухбатлашдик. Бугун эса кимки Худога ўхшамоџчи бўлса, унинг устида лаънат бўлиши мумкин, деб айтамиз. Худонинг вакили бўлган одамдан хам лаънатлар келиши мумкин. Биз фаџат бир нечта мисоларни кўриб чиџамиз. Биринчиси Наби Ясу. Наби Ясу китоби 6 боб: 25 оятда, Исроил фарзандлари мўъжиза орџали Ерихо шахрини босиб олгналаридан кейин, Наби Ясу шу шахарни кейинчалик џайта џурган одам устига лаънат ўџийди. “

Ўшанда Наби Ясу џасам ичиб деди: “ Шу Ерихо шахрини џуриб, кўтарган одам Худованд олдида лаънати бўлсин. Ўзининг тўнћич ўћлида шахарнинг пойдеворини џуйсин ва энг кичкина ўћлида дарвозаларини ўрнатсин.” Бу лаънат тахминан миллоддан олдинги 1300 чи йилларда ўџилган эди. Наби Ясу шу лаънатни ўџиганидан кейин џарийб 500 йилдан сўнг шох Ахаб хукрмонлиџ џилган пайтда тахминан милоддан олдин 800 йилларда бир киши Ерихони џайта џуради ва бу хаџида биз 3 Шохликлар китоби 16 боб 34 оятдан билиб олишимиз мумкин. “Шох Ахабнинг хукмронлиги даврида Байтил деган шахарлик Хиэл Ерихони џуради. Худонинг Наби Ясу орџали айтган сўзига биноан, у шахарининг пойдеворини ўзининг тўнћич ўћли Абиромда џуйди ва энг кичкина ўћли Сегубда шахар дарвозаларини ўрнатди”. Наби Ясу лаънатни ўџиганидан 500 юз йил кейин шу лаънат шахарни џурган одамда бажо келди. Шахарни џуриш эвазига у ўзининг иккига фарзандидан жудо бўлди.

Ўша пайтдаги шифокорлар унинг ўћиллари нимадан ўлганлигини аниџлай олмай џийналганларини тасаввур џила оласизми? Бу ўлимнинг сабаби 500 йил олдин айтилган лаънатда эди. Бу лаънатни Худонинг хизматкори айтган эди. Худо бу шахар џайта џурилмаслиги керак деб шундай жазони берганди. Кейинги мисолга џарайлик. 2 Шохликлар 1 боб 21 оятда Шоул ва Йўнатан ўлганларидан кейин Довуд куйлаган џўшиџ. Турли хил пайтларда Довуд бир неча џўрџинчли лаънатларни ўџиган. Уларнинг кўплари Забур китобида ёзилган. Бу хам Худо хизматкори ишинигн бир џисмидир. Яъни Худо хизматкорлари нафаџат баракалайдилар балки лаънатлайдилар хам. Довуд Шоул ва Йўнатан хаџида куйлаган чиройли џўшиџ шундай эди: «Хой, Гилбой тоћлари! Сизда на шудринг, на ёмћир бўлсин ва на хосил берувчи далалар бўлсин. ЗЕро у ерда џудратлилар џалџони йиџилди, хатто Шоулнинг џалџони хам худди мойланмаган каби бўлди.” Тоћларга гапириш сиз учун ћалати туюлса керак.

Бу сўзларни Довуд Масихдан аввал 1000йил олдин айтган эди. Лекин хозир хам, яъни деярли уч м инг йилдан кейин хам ўша лаънатнинг таъсири бор. Агар сиз хозир шу Гилбой тоћига борсангиз, у ерда бугунги кунгача хеч џандай яшил кўкатларнинг ўсмаганига гувох бўласиз. Шу тоћнинг атрофидаги хамма тоћларда дарахтлар ва хар хил ўсимликлар ўсади. Исроил хукумати чарчамасдан мамлакатларини ўрмонзорлаштиришга харакат џилмоџда. Улар ўша тоћда хам ўсимликларни экиб кўрдилар, лекин хеч џандай ўсимлик кўкармади. Бунинг сабаби нима? Уч минг йил илгари Довуд айтган сўзлар бунга сабаб бўлади. Бугунги кунда хам ўша сўзларнигн жисмоний далили Исроил мамлакатида хали хам кўринади. Бу фаџат назария эмас! Азизлар сиз хар бир хатти харакатингизни синчиклаб кўздан кечиришингиз керак. ХАётингизда хеч џандай Худога номаџбул бўлган хатти харакатлар бўлмасин. Агар хаётингизда бизлар айтган лаънатларнинг бирор бир туридан бўлса, бизнинг кейинги сухбатларимизни тинглаб боринг. Ха айтгандай, бизнинг www.najot.com сайтимизга хам ташриф буюринг. У ердан ўзингиз учун керакли маълумотларни оласиз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top