3:58

Ўтмишдагиларни хатоларни келажакка ўтказмаслик

MP3

Ассалому алайкум џадрли биродарлар. Сизлар билан яна сухбатлашиш имкони тућилганидан мамнунмиз. БУгун ўтмишдаги хатоликларни келажакка ўтказмаслик хаџида сухбатлашамиз. ХАр биримиз ота-онамиз ёки ота-боболаримиздан ажойиб нарсаларни ўрганганмиз, бироџ улардаги хатоликлар ва имонли сифатида сизга тўћри келмайдиган нарсаларни хаётингизга ўтказмаслик кераклигини яхши биласиз. “Џуш уясида кўрганини џилади”, бу маџол сизга танишми? Биз ёш бола бўлганимизда ўзимизни тутишни, џандай харакат џилишни, хаётда яшашни ота-онамиздан ўрганамиз. Ота-оналаримиздан яхши нарсалар билан бирга ёмонларини хам ўрганамиз. Хаётимизда эса ўша ёмонлари бизга панд бериб џўяди. Имонли сифатида биз ўша ёмон ишларни џилмаслигимиз ва бу нарсанинг фарзандларимизга ўтишига йўл џўймаслигимиз керак. Масалан мен шундай ўйлайман: «Мен ота-онам џилган хатони такрорлашни истамайман”. Шундай десамда баъзан ўзим билмаган холда уларнинг хатосини такрорлайман. Бунинг учун нима иџлиш керак?

Бундай холатларда биз янги ижод эканимизни ёдга олишимиз ва янги табиатимизнинг янги ва солих одатларни ўзимизга одат џилиб олишимиз керак бўлади. Бунинг учун албатта Худованднинг бошџаруви ва кучига мухтожмиз. Сиз мумкин џадар фарзандларингизга тўћри хаёт кечиришни, ХУдованд билан яџин муносабатда бўлишни ўргатасиз. Бироџ ваџти келиб фарзандингиз хам сиздан ўзингиз кўрмаган хатоларни топиши мумкин. Бироџ нима бўлганда хам сиз џўлингиздан келганича, келажак авлодга Худо йўлида солих хаёт кечиришнинг џандай бўлишини ўргатишингиз керак бўлади. Улар эса ўз навбатида бизнинг хатоларимизни такрорламасликка харакат џилиб, ўз фарзандларига камчиликсиз солих хаёт кечиришни ўргатишга харакат џиладилар. Сўранг. Хатоларингиз фарзандларингизнинг хаётига таъсир џилмаслигини сўранг. Худо бизнинг ибодатларимизни ва умидларимизни албатта мархаматлайди. Эски Ахднинг Чиџиш китоби 20 боб 6 оятда шундай сўзлар бор:

«Лекин Мени севиб, амрларимга риоя џиладиганларнинг минг-минг авлодларига собит севгимни кўрсатаман.” Ундан сал юџорироџда, 5 оятда эса бошџа бир нарса ёзилган: «…Мен Эгангиз Худо, сизларнинг севгингизни бошџа худолар билан бахам кўрмайман. Мендан нафратланадиганларни жазолайман. Уларнинг гунохлари оџибатларини болаларига, набираларига ва чевараларига олиб келаман. ” Худонинг йўлида џандай юришнинг оџибатлари џандай эканлигини билиб олдик. Агарда ХУдовандга бўйсунмасак, Унинг амрларига амал џилмасак, У бизнинг гунохимиз оџибатларини фарзандларимизга, невараларимизга ва чевараларимизгача олиб келади. Бироџ бунинг акси бўлса-чи? Биз Худовандни севиб Унинг амрларидан чиџмасак, У бизнинг минг-минг авлодимизгача мархаматлайди. Шу оятларга кўра хар ким ўзича хулоса чиџариши мумкин. Сиз келажагингизни ўйлаб ё Худованддан юз ўгирасиз ёки Худованднинг йўлидан юрасиз.

Биз Муџаддас Каломдан Худованднинг џанчалик севгучи экани хаџида кўп ўџиганмиз. Янги Ахднинг юраги саналган Юханно 3:16 ояти хам: “Зеро Худо оламни шунчалик севдики…” деб бошланади. ХАџиџатда Худованд бутун дунёдаги инсонларни севади. Бироџ айнан кимга У Ўз севгисини ва мархаматини кўрсатади? Кимки Уни севса ва амрларини бажо келтирса. Худо хар бир инсонни Ўзининг чексиз мухаббати билан севади, бироџ фаџат Уни севганлар ва Унга бўйсунганларгина ХУдованднинг иноятли мухаббатига, ва мархаматига сазовор бўладилар. Яъни Худованд бундай одамларга Ўз хатти-харакати ишлари орџали Ўзининг мархамати ва севгисини кўрсатади. Азизлар сиз хам ўйлаб кўринг сиз џандай тоифадаги одамлар сирасига кирасиз? Сиз имонга келган кунингиздан бери, шунчаки имонли бўлиб юрибсизми, ёки хаџиџатда Худованднинг амрларига амал џиляпсизми? Агар сизнинг хаётингиз ва авлодларингиз мархаматланишини истасангиз бугунданоџ, хаџиџатда Худога бўйсунишни бошланг. Шундай џилишингизга ишонамиз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top