3:51

Сувга чўмдирилиш хақида

MP3

Ассалому алайкум џадрли биродарлар. Худо оиласининг аъзоси бўлиш, бу оила аъзоси бўлишнинг фойдали жиќатлари, бизни кутаётган самовий меросимиз ќаџида сухбатлашдик. Бироџ Худо оиласи аъзоси бўлиш учун биздан яна бир нарса талаб этилади. Сиз жисмонан тућилганингизда оила аъзолари, яџинлар, џариндош-урућлар ќаммаси сизнинг шу оила аъзоси бўлганингизни кўришади. Сиз рухий оилангизнинг аъзоси бўлганингиздан кейин эса Раббимиз Масиќ буюрган бир ишни џилишингиз керак бўлади. Бу сувга чўмдирилишдир. Раббимиз Масиќ самога кўтарилишдан олдин бизга шу буйруџни берган эди. Афсуски орамизда жуда кўпчилик имонлилар Исо Масиќни Раббим ва Нажоткорим деб џабул џилган бўлса хам, жамоат олдида сувга чўмиб буни тасдиџлашмаган. Баъзан бу нарсани муќим деб хисоблашмайди. Бироџ сувга чўмдирилиш одатдаги маросимлардан бири эмас. Буни ортга суриб бўлмайди.

Имонли чин дилдан Исони дунёнинг гунохини бўйнига олиш учун келган ХУдонинг џурбонлик џўзиси деб ишонса, хаётини Унга топширган бўлса, бу нарса асло кечиктирилмаслиги керак. Сувга чўмдирилишдан уялмаслик керак. Сиз-чи џадрли биродар сиз сувга чўмганмисиз? Раббимиз бу ахдни бутун оилага буюрган. Матто 28 боб 19 оятда шундай ёзилган: «Шунинг учун бориб, барча халџлардан шогирд орттиринглар. Уларни Ота Ўћил ва Муџаддас Рух номи билан чўмилтириб, имонга киритинглар.” Хеч ўйлаб кўрганмисиз? Раббимиз нега шундай деган? Нега бу имонга келтириш ва хушхабар айтиш каби шунчалик мухим? Бу Худованд биз учун џилган режасининг иккинчи маџсадини ифодалайди. Сувга чўмиш билан биз Худо оиласининг бир аъзоси эканимизни рамзий маънода тасдиџлаймиз. Сизнинг сувга чўмишингиз имонингизни, Масих билан ўлиб тирилишингизни тасдиџлайдиган рамзий харакат хисобланади. Бундай холатда сиз эски хаётингиз учун ўлган ва янги хаётингизда энди Масиќ билан тирик эканингизни эълон џиласиз.

Ундан ташџари сизнинг сувга чўмишингиз рухий хаџиџатнинг амалдаги кўриниши. Бу имонга келганингизда Худо сизнинг хаётингизда нималар џилганини ифодалайди. “Биз ким бўлишимиздан џатъий назар – яќудийми, юнонми, џулми, эркинми ― хаммамиз бир бадан бўлиш учун ўша битта Руќга чўмганмиз ва ќаммамиз ўша битта Руќдан ичганмиз”. Худо оиласининг бир аъзоси бўлиш учун сувга чўмишнинг ўзигина етарли эмас. Бунинг учун сизда аввал имон бўлиши керак. Фаџат имон орџали сиз Худонинг фарзанди бўла оласиз. Сувга чўмиш эса сиз Худо оиласининг бир џисми эканингизни кўрсатади холос. Бу худди никоќ узугига ўхшайди. Бу юрагингиздаги џарорнинг ва имоннинг рамзий кўринишидир. Бу сизнинг хаџиџатда ИСо МАсиќга ишонишингизни тасдиџлайди. Янги Ахдга џарайдиган бўлсак, у пайтдаги одамлар имон келтирганлари захоти сувга чўмдирилганлар. ЌАворийлар китобида ќосил байрами бўладиган пайтда уч мингга яџин киши имон келтирган ва сувга чўмдирилганлар.

Ундан ташџари Эфиопиялик амалдор хам Исо Масиќни џабул џилган пайтдаёџ, сувга чўмган. Павлус билан Сила ќам Филлипинлик џамоџхона нозирини ва оиласини ярим тунда сувга чўмдиришган. Янги Аќд даврида сувга чўмишни ќеч ќам орџага суришмаган. Агар сиз Исо Масиќни ќаџиџатда ўзингизнинг РАббингиз ва Нажоткорингиз деб билсангиз-у, бироџ сувга чўммаган бўлсангиз. Буни кечиктирмай амалга оширинг. Чунки бу Раббимиз Исонинг буйрући. Сиз Унинг хушхабар айтинглар, бўйсунинглар, бир-бирингизни севинглар каби буйруџларини џанчалик жиддий џабул џилсангиз, буни ќам жиддий џабул џилинг. Шундай џилсангиз Уни севишингизни, Унга итоаткор эканингизни ва ќаџиџатда Худо оиласига тегишли фарзанд эканингизни бошџалар олдида ва ўзингиз учун исботлаган бўласиз. Исо Масиќ эса сизни Ўз оиласида кўришдан хурсанд бўлади. «Чунки муџаддаслик баќш этувчи Исо, ќам муџаддаслик џабул џилувчи имонлилар ќаммаси бир Отадандир. Бу сабабдан Исо уларни биродарларим деб чаџиришдан ор џилмайди.”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top